Monthly Archives: September 2017

วิธีเลือกแผ่นรองรองเท้า Spenco

Insole คืออะไร Insole คือแผ่นรองรองเท้าที่อยู่ในพื้นรองเท้า ซึ่งรองเท้าทุกคู่จะมี Insole ให้แถมมาแต่จะไม่มีคุณสมบัติพิเศษ